Οικονομικά Στοιχεία

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

  • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

  • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016